پروژه

طرح اکتشاف سنگ آهن آنومالی زاغیا

طرح اکتشاف سنگ آهن آنومالی زاغیا

این پروژه در استان یزد و  10 کیلومتری شرق شهرستان بافق قرار دارد. این پروژه شامل  دو آنومالی 4 و 2C  میباشد.

در این پروژه شرح خدماتی شامل تهیه نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی 1:5000 و 1:1000،نظارت بر عملیات حفاری ، نمونه برداری، مطالعات ژئوفیزیک، مطالعات تخمین ذخیره و طراحی معدن انجام شده است.

نتایج مطالعات اکتشافی در این پروژه:

-کشف ذخیره ای بالغ بر 8 میلیون تن سنگ آهن در آنومالی2C  با عیار متوسط 35 درصد که در حال حاضر بخشی از ذخیره سطحی این کانسار استخراج شده است.

-کشف ذخیره ای بالغ بر 30 میلیون تن سنگ آهن در آنومالی4  با عیار متوسط 27 درصد که بخش قابل توجهی از آن به صورت سنگ آهن هماتیتی کم عیار میباشد که در بعضی بخشها از منگنز غنی شده است. عمده ذخیره این کانسار زیرزمینی میباشد.

;