پروژه

تصویر پروژه عنوان پروژه کارفرما تاریخ اجرای پروژه
عملیات نظارتی اکتشافی در آنومالی های سنگ آهن بافق – آنومالی های میشدوان، چاه گز، 19D و 12A شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران ---
طرح اکتشاف سنگ آهن آنومالی زاغیا شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران ---
طرح اکتشاف سنگ آهن آنومالی شیطور شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران ---
اکتشاف تفصیلی سنگ آهن آنومالی 13B شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران ---